คำขวัญของโรงเรียน  :  การศึกษาก้าวไกล    วินัยดีเด่น    เน้นคุณธรรม    นำบริการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ผลงานดีเด่น
ระเบียบต่าง ๆ
ผลงานทางวิชาการ
แบบ ปพ.1
โครงการส้วมสุขสันต์
 

 


        โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
 
     แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน         นางสาวสมคิด  ศรีทรัพย์

ตำแหน่ง                ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ปีที่รายงาน           2555

 

บทคัดย่อ

                   รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2555 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 28 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)

                   ผลการศึกษาพบว่า

                   1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ 85.49/84.64 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด


 
Download Documents
ข้อมูลข่าววันที่ 06 มกราคม 2556 ผู้อ่าน 748 คน

 


 


ปองภพ   วรรธนากมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคคลากรในโรงเรียน

   คิดอย่างไรกับรัฐบาล