คำขวัญของโรงเรียน  :  การศึกษาก้าวไกล    วินัยดีเด่น    เน้นคุณธรรม    นำบริการ
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ผลงานดีเด่น
ระเบียบต่าง ๆ
ผลงานทางวิชาการ
แบบ ปพ.1
โครงการส้วมสุขสันต์
 

 

           วันสุนทรภู่
 
          

ผอ.เปลื้อง  บุญโกมล    คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ เมื่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
โดยมีกิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  , การคัดลายมือประวัติสุนทรภู่ , วาดภาพพระอภัยมณี
และแต่งกายเลียนแบบผีเสื้อสมุทร  พระอภัยมณี

 
จำนวนคนอ่าน [ 843 ] คน
 


ปองภพ   วรรธนากมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคคลากรในโรงเรียน

   คิดอย่างไรกับรัฐบาล